کارشناس انبار

داروسازی دکتر عبیدی
تهران تهران

کارشناس انبار

شرح شغل

- ثبت ورود و رسید محموله های ورودی به انبار و کنترل و ثبت لاگ بوک ها 

- ثبت انتقالی های روزانه جهت صدور حواله های تولید 

- بررسی روزانه انحرافات ارسالی از واحد تضمین کیفیت  و پیگیری جهت تعیین و تکلیف انحرافات مرتبط با مصرف مواد اولیه

- تهیه گزارشات سیستمی ریلیز فوری و ریکانسایل

- بررسی موجودی جهت کنترل سورس ها و جلوگیری از اختلاف سورس در صدور حوالهنیازمندی ها

- آشنایی کامل به زبان انگلیسی

- مسلط به آفیس

- آشنایی با اصول انبارداری و لجستیک

- آشنایی به اصول برنامه ریزی تولید و مواد

- حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

- ترجیحا آشنا با سیستم رایورز

مزایا

- حقوق
- بیمه
- بیمه تکمیلی
- پاداش
- سرویس ایاب و ذهاب و ...