مدیر عملیات و ساخت

توضیحات موقعیت شغلی

-        نظارت و کنترل به انواع قراردادها اعم از قراردادهای خرید، خدمات مشاور، قیمت مقطوع و ...

-        انجام عملیات متره و برآورد کارهای ساختمانی ایران، استانداردها و مراجع الزامی حوزه ساخت پروژه های ساختمانی      

-         مدیریت پروژه و حوزه های دانش مدیریت پروژه

-         تنظیم صورت جلسات و دستورالعمل های عملیات اجرایینیازمندی های موقعیت شغلی

-        مدرک تحصیلی : حداقل  لیسانس مهندسی عمران

-        سابقه کاری : 10 سال سابقه کار نظارت و اجرا - 3 سال آخر سابقه مدیریت اجرایی پروژه

- شناخت کافی از موادو مصالح ساختمانی، جزئیات و مراحل اجرا، زمانبندی پروژه ها و ...

-        تسلط بر استانداردهای ملی و الزامی و بخشنامه های صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-        مسلط به نرم افزارهای مدیریت پروژه

-        مسلط به زبان انگلیسی


ارسال درخواست برای این شغل