کارشناس کنترل مستندات پروژه (DCC)

توضیحات موقعیت شغلی

- تهیه ساختار شکست بانک اطلاعاتی مدارک (MDR) مهندسی پروژه

- دریافت رویه شماره گذاری (کدگذاری) مدارک مهندسی پروژه

- مشارکت در تهیه رویه مدیریت و کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه

- مشارکت در تهیه فرم های بخش DCC از جمله ترنسمیتال ، برگه اظهارنظر و …

- دریافت لیست مدارک مهندسی پروژه از دیسیپلین های مختلف بخش مدیریت مهندسی

- شماره (کد) گذاری مدارک با توجه به رویه مربوطه و با کمک دیسیپلین های مختلف بخش مدیریت مهندسی

- پیگیری روند طراحی ، توزیع ،گردش ، بررسی و تکمیل مدارک و مستندات مهندسی پروژه

- تکمیل بانک اطلاعاتی مدارک و مستندات (MDR) فاز مهندسی پروژه

- تهیه گزارشات هفتگی ، ماهانه و دوره ای کنترل فاز مهندسی پروژه

- آرشیو فایل های الکترونیکی مدارک و مستندات فاز مهندسی پروژه

نیازمندی های موقعیت شغلی

-3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

-کارشناسی مهندسی صنایع یا کامپیوتر ، فناوری اطلاعات

Microsoft Word - Advanced/Microsoft Powerpoint - Advanced/Microsoft Outlook - Advanced/Microsoft Access - Advanced/Microsoft Excel - Advanced

-زبان انگلیسی-متوسط

ارسال درخواست برای این شغل