کارشناس بازرگانی

توضیحات موقعیت شغلی


- اخذ مجوزهای قانونی داخلی و خارجی


- تهیه گزارشات و شناسایی فروشندگان بالفعل و بالقوه پیگیری امور مربوط به مبالغ ارزی لازم برای خرید کالاهای مورد نیاز شرکت


- انجام اقدامات مربوط به عودت و بررسی وضعیت کالاهای غیر قابل قبول انجام اقدامات مربوط به پیش بینی مدت زمان مراحل خرید کالاهای مورد نیاز شرکت

 

- تهیه گزارشات و شناسایی فروشندگان بالفعل و بالقوه


- انجام اقدامات مربوط به عودت و بررسی وضعیت کالاهای غیر قابل قبولنیازمندی های موقعیت شغلی


- آشنایی به زبان انگلیسی

- حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

- آشنایی به واردات

- آشنایی به سازمان غذا و دارو و نحو اخذ مجوزات 

- آشنایی به امور ترخیص و گمرکارسال درخواست برای این شغل