رئیس کنترل و آنالیز محصول

توضیحات موقعیت شغلی

-         مدیریت و نظارت بر فرایند کنترل کیفیت محصولات ساخته شده

-         تدوین و بازنگری کلیه دستورالعمل های مرتبط با فرایند کنترل کیفیت محصولات ساخته شده

-         کنترل گزارشات آنالیز روزانه تهیه شده توسط تیم کارشناسی کنترل کیفیت

-         حصول اطمینان از پیاده سازی صحیح اصول GLP در آزمایشگاه کنترل کیفیت

-         تهیه گزارشات دوره ای از عملکرد واحد تحت نظارت

-         مدیریت و هدایت تیم آنالیز محصول و آموزش افراد در جهت بهبود عملکرد آن ها


نیازمندی های موقعیت شغلی

-         کارشناسی ارشد یا دکتری شیمی تجزیه/ دکتری داروسازی

-         حداقل 3 سال سابقه به عنوان رئیس کنترل و آنالیز در صنعت داروسازی

-         تسلط کامل بر فرآیند کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول ساخته شده در صنعت داروسازی

-         تسلط کامل بر دستگاه های آنالیز در صنعت داروسازی

-         تسلط به زبان انگلیسی

-         تسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس

-         مهارت های مدیریت و سرپرستی


ارسال درخواست برای این شغل