به سایت فرصت های شغلی ما خوش آمدید

ما افراد با استعداد را جذب می کنیم

به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

تهران

تکنسین تعمیرات

تهران

کارشناس کنترل حین تولید

تهران

کارشناس مهندسی صنایع

تهران

کارشناس برنامه نویس و توسعه سیستم

تهران

کارشناس فناوری اطلاعات

تهران

کارشناس انبار

تهران ، تهران

کارگر تولید

تهران

سرپرست انبارهای عمومی

تهران

کارشناس فرمولاسیون و آنالیز

تهران

کارشناس خرید مواد اولیه

تهران

کارشناس خرید داخلی

تهران

کارشناس خرید داخلی

تهران

کارشناس کنترل حین تولید

تهران

سرپرست انبارهای عمومی

تهران

کارشناس انبار

تهران ، تهران

کارشناس مهندسی صنایع

تهران

کارشناس خرید مواد اولیه

تهران

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

تهران

کارشناس فناوری اطلاعات

تهران

کارشناس برنامه نویس و توسعه سیستم

تهران