به سایت فرصت های شغلی ما خوش آمدید

ما افراد با استعداد را جذب می کنیم

به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

کارشناسIPQC

تهران ، تهران

کارگر تولید

تهران

سرپرست انبارهای عمومی

کارشناس فرمولاسیون و آنالیز

تهران

کارشناس خرید مواد اولیه

تهران

مدیر اداری رفاه

تهران

سرپرست بسته بندی تولید

تهران ، تهران

کارشناس خرید داخلی

تهران

کارشناسIPQC

تهران ، تهران

سرپرست انبارهای عمومی

مدیر اداری رفاه

تهران

کارشناس خرید مواد اولیه

تهران